Bing pixel Servicevoorwaarden | World's Best Cat Litter™
Menu

sERVICEVOORWAARDEN

1. Uw aanvaarding

A. Deze servicevoorwaarden (‘Servicevoorwaarden’) zijn een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en Kent Pet Group, met betrekking tot uw gebruik van WorldsBestCatLitter.com website en alle producten of diensten die beschikbaar zijn via de websites (gezamenlijk de ‘Websites’). Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door. Door de Websites te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met (1) deze Servicevoorwaarden en (2) de Communityrichtlijnen die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of de Communityrichtlijnen, moet u geen gebruik maken van de Websites.

B. Hoewel we kunnen proberen om u op de hoogte te stellen wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in deze Servicevoorwaarden, dient u regelmatig de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te bekijken. Kent Pet Group kan naar eigen goeddunken deze Servicevoorwaarden en het beleid te allen tijde wijzigen of herzien, en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen of herzieningen. Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten of voordelen voor derden te verlenen.

2. De websites

A. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Websites, met inbegrip van gebruikers die ook bijdragers zijn van beeldcontent, informatie en andere materialen of diensten op de Websites.

B. De websites kunnen links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Kent Pet Group. Kent Pet Group heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Bovendien zal en kan Kent Pet Group de content van websites van derden niet censureren of bewerken. Door gebruik te maken van de websites ontheft u Kent Pet Group uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van een derde.

3. Algemeen gebruik van de websites: toestemmingen en beperkingen

Kent Pet Group verleent u hierbij herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve toestemming voor toegang tot en gebruik van de Websites zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden, onder de volgende voorwaarden:

A. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot Content en Gebruikersinzendingen (elk zoals hieronder gedefinieerd), in enig medium te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kent Pet Group.

B. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Websites te wijzigen of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de technologieën van Kent Pet Group.

C.U stemt ermee in geen toegang te krijgen tot Gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd) of Content via andere technologieën of middelen dan de uitdrukkelijk door Kent Pet Group geautoriseerde middelen.

D. U stemt ermee in de Websites niet te gebruiken voor commercieel gebruik, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kent Pet Group. Verboden commercieel gebruik omvat een of meer van de volgende acties die worden ondernomen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kent Pet Group:

verkoop van toegang tot de Websites of Content of diensten op een andere website;

gebruik van de Websites of Content of diensten met het oog op het verwerven van reclame- of abonnementsinkomsten; de verkoop van reclame, op de Websites of een website van een derde, gericht op de content van specifieke Gebruikersinzendingen of de Content van de Websites;

Elk gebruik van de Websites, de Content of diensten waarvan Kent Pet Group, naar eigen goeddunken, vindt dat het gebruik van haar middelen of Gebruikersinzendingen tot gevolg heeft dat er wordt geconcurreerd met of dat de markt voor de Websites, de Content of de Gebruikersinzendingen wordt verdrongen.

E. U stemt ermee in geen enkel geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’ of ‘offline readers’, dat de Websites bezoekt op een manier die meer verzoekberichten naar de servers van Kent Pet Group stuurt in een bepaalde tijdsperiode dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van een conventionele online webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande verleent Kent Pet Group de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de Websites te kopiëren met als enig doel en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het maken van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar niet voor caches of archieven van dergelijk materiaal. Kent Pet Group behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken. U gaat ermee akkoord geen persoonlijk identificeerbare informatie van de Websites te verzamelen of te oogsten, noch de communicatiesystemen van de Websites te gebruiken voor commerciële doeleinden. U gaat ermee akkoord gebruikers van de Websites niet voor commerciële doeleinden te verzoeken met betrekking tot hun Gebruikersinzendingen.

F. U zult anderszins voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, de Communityrichtlijnen en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving.

G. Kent Pet Group behoudt zich het recht voor om elk aspect van de Websites op elk moment stop te zetten.

4. Uw gebruik van content op de website

Naast de algemene beperkingen hierboven zijn de volgende beperkingen en voorwaarden specifiek van toepassing op uw gebruik van Content op de Websites.

A. De content van de Websites, met uitzondering van alle Gebruikersinzendingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluiden, muziek, foto’s, interactieve functies en dergelijke (‘Content’) en de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die daarin zijn opgenomen (‘Merken’), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Kent Pet Group, waarop auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn onder de wet. Content op de Websites wordt u uitsluitend aangeboden in de huidige staat (‘as is’) voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor andere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren. Kent Pet Group behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de Websites en de Content.

B. U hebt uitsluitend toegang tot Gebruikersinzendingen: 
voor uw informatie en persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden en zoals bedoeld via de normale functionaliteit van de Websites.

C. Gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd) worden aan u ter beschikking gesteld voor uw informatie en persoonlijk gebruik, uitsluitend zoals bedoeld door de normale functionaliteit van de Websites. Gebruikersinzendingen worden beschikbaar gesteld in de huidige staat (‘as is’) en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven, gedownload of anderszins geëxploiteerd op een wijze die niet is bedoeld door de normale functionaliteit van de Website of anderszins zoals uitdrukkelijk onder deze Overeenkomst toegestaan.

D. U hebt alleen toegang tot de Content, Gebruikersinzendingen en andere content zoals toegestaan onder deze Overeenkomst. Kent Pet Group behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de Content en de Websites.

E. U gaat ermee akkoord zich niet bezig te houden met het gebruik, kopiëren, reproduceren, verzenden, uitzenden, verkopen, in licentie geven, downloaden of anderszins exploiteren van de Content, anders dan hierin uitdrukkelijk is toegestaan, met inbegrip van het gebruik, kopiëren of verspreiden van Gebruikersinzendingen van derden die via de Websites zijn verkregen voor commerciële doeleinden.

F. U gaat ermee akkoord de beveiligingsfuncties van de Websites of functies die het gebruik of het kopiëren van Content voorkomen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Websites of de Content daarop afdwingen, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren.

G. U begrijpt dat u bij het gebruik van de Websites wordt blootgesteld aan Gebruikersinzendingen uit verschillende bronnen en dat Kent Pet Group niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Gebruikersinzendingen. U begrijpt en erkent verder dat u kunt worden blootgesteld aan Gebruikersinzendingen die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn en u stemt ermee in afstand te doen, en doet hierbij afstand, van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen Kent Pet Group met betrekking daartoe, en stemt ermee in Kent Pet Group, haar eigenaren, exploitanten, gelieerde bedrijven en/of licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor zover toegestaan door de wet met betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van de Websites.

5. Gebruikersinzendingen en gedrag

A. Door het inzenden van content (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen en audiovisuele werken) aan Kent Pet Group via de Websites of anderszins (gezamenlijk ‘Gebruikersinzendingen’), garandeert u dat dergelijke Gebruikersinzendingen geen inbreuk maken op of in strijd zijn met enige wet of recht van een andere partij, waaronder auteursrecht, handelsmerk, handelsmerk, handelsgeheim of anderszins onderworpen aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten.

B. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat: u alle noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen bezit of hebt om alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten in en op alle Gebruikersinzendingen te gebruiken en Kent Pet Group te machtigen deze te gebruiken om de opname en het gebruik van de Gebruikersinzendingen mogelijk te maken op de manier die wordt overwogen door de Websites en deze Servicevoorwaarden.

C. Voor alle duidelijkheid, u behoudt al uw eigendomsrechten op uw Gebruikersinzendingen. Door Gebruikersinzendingen in te dienen bij Kent Pet Group, verleent u Kent Pet Group echter een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikersinzendingen te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, weer te geven, uit te voeren en afgeleide werken ervan voor te bereiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het promoten en herverspreiden van een deel van of alle Websites (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Website een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinzendingen via de Websites en dergelijke Gebruikersinzendingen te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan door de functionaliteit van de Websites en onder deze Servicevoorwaarden.

D. U stemt ermee in dat uw gedrag op de Website in overeenstemming zal zijn met de Communityrichtlijnen en deze Servicevoorwaarden, die elk van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

E. Kent Pet Group onderschrijft geen enkele Gebruikersinzending of daarin geuite mening, aanbeveling of advies, en Ken Pet Group wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinzendingen af. Kent Pet Group behoudt zich het recht voor om Content en Gebruikersinzendingen zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen om welke reden dan ook.

F. Als u ons feedback geeft met betrekking tot de Websites, Content of Gebruikersinzendingen (‘Feedback’), machtigt u ons om die feedback zonder beperking en zonder betaling aan u te gebruiken. Dienovereenkomstig verleent u ons hierbij de eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om de feedback te gebruiken voor welk doel dan ook.

6. Beleid inzake beëindiging

A. U kunt uw gebruik van de Website op elk gewenst moment beëindigen. Kent Pet Group kan uw toegang tot de Websites opschorten of beëindigen of deze Servicevoorwaarden beëindigen, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. Indien Kent Pet Group vermoedt dat u enige bepaling van deze Servicevoorwaarden hebt geschonden, kan Kent Pet Group ook elk ander beschikbaar rechtsmiddel aanwenden. Uw rechten op grond van deze Servicevoorwaarden worden automatisch beëindigd indien u enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden schendt. U blijft als enige aansprakelijk voor alle verplichtingen die verband houden met het gebruik van de Websites, ook nadat u bent gestopt met het gebruik van de Websites.

B. Kent Pet Group behoudt zich het recht voor om te beslissen of Content of een Gebruikersinzending gepast is en voldoet aan deze Servicevoorwaarden voor andere schendingen dan inbreuk op het auteursrecht en schendingen van het intellectuele eigendomsrecht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, obsceen of lasterlijk materiaal. Kent Pet Group kan dergelijke Gebruikersinzendingen verwijderen en/of de toegang van een Gebruiker beëindigen voor het uploaden van dergelijk materiaal in strijd met deze Servicevoorwaarden, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

7. Copyrightklachten

A. Kent Pet Group respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Het is het beleid van Kent Pet Group om snel te reageren op claims van inbreuk op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Kent Pet Group zal kennisgevingen van vermeende inbreuk onmiddellijk verwerken en onderzoeken en passende maatregelen nemen onder de Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) en andere toepasselijke wetten inzake intellectueel eigendom. Na ontvangst van kennisgevingen die voldoen aan of substantieel voldoen aan de DMCA, kan Kent Pet Group prompt handelen om de toegang tot materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of waarvan wordt beweerd dat het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, te verwijderen of onmogelijk te maken en kan Kent Pet Group prompt handelen om de toegang tot verwijzingen of links naar materiaal of activiteiten waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is, te verwijderen of onmogelijk te maken. Kent Pet Group beëindigt de toegang voor abonnees en accounthouders die herhaaldelijk inbreuk plegen.

B. Kent Pet Group op de hoogte stellen van inbreuk op het auteursrecht: als u Kent Pet Group op de hoogte wilt stellen van een inbreuk, moet u een schriftelijke mededeling sturen ter attentie van ‘DMCA Infringement Notification Dept.’ via copyrightagent@kngpet.com waarin u de informatie vermeldt die door de DMCA (http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512) wordt gespecificeerd. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) als u een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat een activiteit inbreuk maakt op uw auteursrecht.

C. Kent Pet Group voorzien van tegenkennisgeving: als we content verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken in reactie op een inbreukmelding, ondernemen we redelijke pogingen om contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van de betreffende website of content. Als u van mening bent dat uw materiaal geen inbreuk vormt, kunt u Kent Pet Group voorzien van een tegenkennisgeving door middel van een schriftelijke mededeling ter attentie van ‘DMCA Counter Notification Dept.’ via copyrightagent@kngpet.com waarin u alle noodzakelijke informatie vermeldt die vereist wordt door de DMCA (http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Houd er rekening mee dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) als u een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat een activiteit geen inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen. Als u niet zeker weet of een activiteit een inbreuk vormt, raden wij u aan advies van een advocaat in te winnen. U erkent dat als u niet aan alle vereisten voldoet, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.

De auteursrechtagent van Kent Pet Group die kennisgevingen van vermeende inbreuk ontvangt:

attn: Director of Marketing, World’s Best Cat Litter
Kent Pet Group
2905 North Highway 61
Muscatine, IA 52761

Kent Pet Group beëindigt de toegangsrechten van elke gebruiker die herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen.

8. Garantiedisclaimer

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE, CONTENT EN GEBRUIKERSINZENDINGEN WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN ‘DE HUIDIGE STAAT’ (‘AS IS’) EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, EN KENT PET GROUP, WIJZEN HAAR MANAGERS, LEDEN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN AGENTEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE WEBSITES EN UW GEBRUIK DAARVAN AF. KENT PET GROUP GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE CONTENT VAN DE WEBSITES OF DE CONTENT VAN SITES DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DEZE WEBSITES EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG(E) (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE CONTENT, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITES, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAAROP IS OPGESLAGEN, (IV) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE WEBSITES, (IV) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA ONZE WEBSITES DOOR EEN DERDE KUNNEN WORDEN OVERGEBRACHT, EN/OF (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE CONTENT OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN CONTENT DIE VIA DE WEBSITES IS GEPLAATST, GEMAILD, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD. KENT PET GROUP GEEFT GEEN GARANTIE, GOEDKEURING, WAARBORG EN NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE WEBSITE OF EEN WEBSITE VIA HYPERLINK, OF VERMELD IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN KENT PET GROUP ZAL GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN EXTERNE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID BETRACHTEN.

9. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZIJN KENT PET GROUP, HAAR MANAGERS, LEDEN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITES, CONTENT OF GEBRUIKERSINZENDINGEN. OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENT PET GROUP, HAAR MANAGERS, LEDEN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF AGENTEN JEGENS U VOOR ENIGE CLAIM ONDER DEZE SERVICEVOORWAARDEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, IS $ 25. ELKE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST DIE VOORZIET IN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFWIJZING VAN GARANTIES, OF UITSLUITING VAN SCHADE IS BEDOELD OM DE RISICO’S ONDER DEZE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN TE VERDELEN. DEZE VERDELING IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. ELK VAN DEZE BEPALINGEN IS SCHEIDBAAR EN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE BEPERKINGEN IN DIT ARTIKEL 10 ZIJN VAN TOEPASSING ZELFS INDIEN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL NIET AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL BEANTWOORDT.

De Websites worden beheerd en aangeboden door Kent Pet Group vanuit haar faciliteiten in de Verenigde Staten van Amerika. Kent Pet Group beweert niet dat de Websites geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die de Websites vanuit andere rechtsgebieden bezoeken of gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Kent Pet Group, haar managers, leden, werknemers en agenten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Websites; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden; (iii) uw schending van enige rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendomsrecht of privacyrecht; of (iv) enige claim dat een van uw Gebruikersinzendingen schade heeft toegebracht aan een derde. Deze verdedigings- en schadeloosstellingsverplichting blijft gelden na beëindiging van deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Websites.

11. Privacy

Kent Pet Group kan registratie- en andere informatie over u verzamelen via de Websites. De verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van deze informatie door Kent Pet Group worden geregeld door het privacybeleid van Kent Pet Group, dat beschikbaar is op https://www.worldsbestcatlitter.com/privacy.

12. Vermogen om Servicevoorwaarden te accepteren

U bevestigt dat u 18 jaar of ouder bent, of een geëmancipeerde minderjarige bent of toestemming hebt van uw ouders of voogd, en dat u volledig in staat en competent bent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties in deze Servicevoorwaarden aan te gaan en om u aan deze Servicevoorwaarden te houden en deze na te leven.

13. Toewijzing

Deze Servicevoorwaarden, en alle andere rechten en licenties die hieronder worden verleend, kunnen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door Ken Pet Group zonder beperking worden toegewezen.

14. Algemeen

Door gebruik te maken van de Websites, stemt u in met het ontvangen van elektronische communicatie van Kent Pet Group. Deze communicatie omvat mededelingen over uw account en informatie over of in verband met de Websites. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere mededelingen die wij elektronisch aan u sturen voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, met inbegrip van het feit dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn. Op deze Servicevoorwaarden is het interne materiële recht van de staat Washington (VS) van toepassing, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht. Alle claims of geschillen tussen u en Kent Pet Group die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de Websites, worden uitsluitend beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Dergelijke geschillen of claims worden op individuele basis beslecht en worden niet geconsolideerd in een arbitrage met enige claim of controverse van een andere partij. De arbitrage wordt uitgevoerd in Seattle, Washington (VS), en de uitspraak van de arbiter is geldig in elke bevoegde rechtbank. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen zonder beroep of herziening, behalve zoals toegestaan door de wetgeving van Washington. Elke partij kan een voorlopige of voorlopige voorziening vragen aan een bevoegde rechtbank, als dit nodig is om de rechten of eigendommen van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Deze Servicevoorwaarden vormen, samen met alle andere juridische kennisgevingen die door Kent Pet Group op de Websites worden gepubliceerd, de volledige overeenkomst tussen u en Kent Pet Group met betrekking tot de Websites. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Een verklaring van afstand van een voorwaarde van deze Servicevoorwaarden wordt niet beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde, en het verzuim van Kent Pet Group om een recht of bepaling onder deze Servicevoorwaarden te doen gelden, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Kent Pet Group behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de Websites na een wijziging van deze Servicevoorwaarden betekent dat u instemt met en akkoord gaat met de herziene voorwaarden. U EN KENT PET GROUP KOMEN OVEREEN DAT ELKE ACTIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE WEBSITES MOET WORDEN ONDERNOMEN BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS ONTSTAAN. ANDERS WORDT EEN DERGELIJKE REDEN VOOR ACTIE PERMANENT UITGESLOTEN.

15. Contact opnemen met Kent Pet Group

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Servicevoorwaarden of de Website, neemt u contact met ons op.

Juridische informatie. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de Servicevoorwaarden van de website. © 2019 Kent Pet Group

World’s Best Cat Litter™ is een handelsmerk van Kent Pet Group 100% NATURAL. 110% PERFORMANCE™ is een handelsmerk van Kent Pet Group